Đạt chứng nhận ISO 9001:2008

522

     3-1

          Tiêu chuẩn ISO 9001 giải quyết các khía cạnh khác nhau về quản lý chất lượng và gồm các tiêu chuẩn nổi tiếng nhất của ISO. Các tiêu chuẩn, hướng dẫn và các công cụ giúp cho các công ty và tổ chức muốn đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ luôn đáp ứng yêu cầu của khách hàng, và chất lượng luôn được cải thiện.
Thừa hưởng từ các công ty trong tập đoàn INOAC về quản lý chất lượng.

          IPV đã nhanh chóng nắm bắt và áp dụng các phương pháp, các quy trình trọng yếu nhằm quản lý hệ thống chất lượng một cách hiệu quả.
Đến tháng 6 năm 2014, IPV đã được đánh giá và đạt chứng nhận ISO 9001:2008.

banner-footer
banner-footer
banner-footer
banner-footer
SHARE