Thiết kế

Tầm nhìn: Chúng tôi luôn thiết kế ra những mẫu sản phẩm tốt.

graphic-design-tools-feature_1290x688_msSứ mệnh:

  1. Tạo ra bản vẽ hiệu quả và giá tốt nhất với nhu cầu của khách hàng.
  2. Luôn đề xuất cải tiến ý tưởng tốt hơn cho khách hàng.

Phầm mềm thiết kế:

  1. CATIA V5
  2. UG NX
  3. PHOTOSHOP
  4. SOLID WORD

Hoạt động kế tiếp:

  1. MOLD DESIGN
  2. CAE (Computer aided Engineering)
  3. CAD (Computer aidded Design)